GOLVIMPORTENS INTEGRITETSPOLICY

1. Inledning

Denna integritetspolicy förklarar hur Golvimporten Entreprenad AB (org. nr. 556201-4406) och Golvimporten Golvservice AB (org. nr. 556882-7157) (”Golvimporten”) behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som använder våra tjänster, besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss via våra sociala medier eller andra kanaler.
Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Har du några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i texten nedan.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter är all information kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, tittarhistorik och information om intressen och preferenser. Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:

a. Uppgifter som du själv ger oss när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss, t ex
• namn, personnummer, kontaktuppgifter och betalningsinformation
• korrespondens när du kontaktar oss (e-postmeddelanden, brev etc.)

b. Uppgifter som vi skapar eller som genereras när du använder våra tjänster, t.ex
• kundnummer
• information om köphistorik

c. Uppgifter som vi inhämtar från externa källor, t ex
• i samband med tecknande av avtal inhämtas kreditupplysning

3. För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.
Nedan följer exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för, och med stöd av vilken rättslig grund det sker.

a. Tillhandahållande av tjänsterna
Vi behandlar dina personuppgifter för att:
• identifiera dig som kund
• ta betalt för de varor du tillhandahålls (hantera fakturor och betalningar)
• hantera och leverera varor i enlighet med ditt köp
• avhjälpa fel och hantera klagomål eller reklamationer
• meddela dig om förändringar i avtalen
• för kreditupplysningsändamål
Rättslig grund: fullgörande av avtal

b. Förbättring av tjänsterna
• Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla och förbättra våra tjänster, bl a genom att sammanställa statistik för analysbehov.
Rättslig grund: intresseavvägning

c. Marknadsföring
• Vi behandlar dina personuppgifter för att t ex tillhandahålla erbjudanden, nyheter, rekommendationer och information om våra produkter och tjänster till dig via post, e-post och telefon, som du efterfrågar eller som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring kan du meddela oss detta genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i texten nedan.
Rättslig grund: intresseavvägning

d. Kommunikation med dig
• Vi behandlar dina personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t ex i samband med att du kontaktar oss för frågor via e-post och telefon. Detta för kvalitetssäkring.
Rättslig grund: intresseavvägning

e. Skyldighet enligt lag
• Vi behandlar dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet.
Rättslig grund: rättslig förpliktelse

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina kunduppgifter sparas så länge du är kund hos oss och 18 månader därefter för statistikuppföljning och analys, med undantag för sådant som måste sparas enligt tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagen (bokföringsdata sparas för en period om sju år utöver innevarande år).
För direktmarknadsföring används dina kunduppgifter max 12 månader efter kundförhållandets upphörande.

5. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.
I övrigt lämnar vi inte ut några personuppgifter till annan part.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
För åtkomst till ditt ”Mina konto” på www.Golvimporten.se krävs ett personligt användarnamn och lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att ingen obehörig kommer åt det. Du bör alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra.

7. Cookies

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du besöker www.golvimporten.se kan information och uppgifter bli insamlade genom användandet av cookies. Det hjälper oss att ge dig en positiv upplevelse när du besöker vår hemsida och det ger oss möjlighet att förbättra vår sida för att försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt.

8. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t ex för direktmarknadsföring.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

9. Kontaktuppgifter

Golvimporten Entreprenad AB (org. nr. 556201-4406) och Golvimporten Golvservice AB (org. nr. 556882-7157) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:
Golvimporten AB
Box 11017
507 11 Borås
E-post: info@golvimporten.se

10. Uppdatering av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 14 maj 2018 och gäller från och med den 25 maj 2018. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig genom e-post eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.