Allmänna försäljningsvillkor

Gäller från 1 augusti 2016

Giltighet

Dessa allmänna försäljningsvillkor är tillämpliga vid all försäljning av varor (nedan ”Produkterna”) från Golvimporten AB (nedan ”Golvimporten”) till företagskunder (nedan ”Kunden”).

Priser och produkter

Priser anges exklusive moms. Golvimporten reserverar sig för eventuella valutaförändringar.
Aktuella, uppdaterade priser finns i Golvimportens webbshop – https://www.golvimporten.se. Golvimporten förbehåller sig rätten till delningspåslag vid köp av bruten förpackning. Golvimporten förbehåller sig vidare rätten att när som helst förändra produktsortimentet, samt reserverar sig också för ändringar i produktspecifikationerna.
Om Kunden beställt tjänster utöver ordinarie leveransservice, t.ex. expressbud, inbärning, avisering, tidslossning etc. faktureras dessa enligt gällande prislista.
Vid delning av produkter på pall tillämpas styckpris.

Betalningsvillkor

Såvida parterna inte skriftligen kommit överens om annat ska betalning erläggas genom faktura.
Om inget annat överenskommits ska fakturan betalas inom 10 dagar från fakturadatum.
Pdf-faktura ställs avgiftsfritt. Vid utskick av pappersfaktura tillkommer en avgift om 35 kronor.
Sedvanlig kreditprövning tillämpas på alla nya kunder.

Golvimporten har rätt att underlåta att leverera Produkterna för det fall Golvimporten har befogad anledning att ifrågasätta Kundens betalningsförmåga.
Golvimporten är emellertid skyldigt att leverera Produkterna för det fall Kunden vid anmaning betalar för leveransen i förskott eller ställer sådan säkerhet för leveransen som skäligen kan godtas av Golvimporten.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Därutöver tillkommer lagstadgad förseningsersättning, som debiteras i samband med kravhanteringen. Vid försenad betalning äger Golvimporten dessutom rätt att avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker.
Om Kunden inte erlagt full betalning inom 3 månader efter förfallodagen har Golvimporten rätt att häva avtalet och kräva ersättning för den skada som Golvimporten lidit därav. Kunden har inte rätt att kvitta eventuell motfordran mot den överenskomna köpeskillingen.

Orderläggande och leveransvillkor

Order ska i första hand läggas via Golvimportens webbshop (https://www.golvimporten.se), telefon eller e-post (order@golvimporten.se).
Order ska inte anses bindande förrän Golvimporten skriftligen har bekräftat ordern på det sätt som Golvimporten finner lämpligt i det enskilda fallet. Vid orderläggande ska de villkor om priser, lagersaldo, leveranstid etc. som är aktuella vid den tidpunkten då Kunden slutligen lägger ordern vara bindande.

För inrikesfrakter (Sverige) vid köp i vår webshop gäller, om inget annat avtalats, följande: Vid ordervärde överstigande 9000 kronor per leverans sker leverans fraktfritt. Vid ordervärde understigande 9000 kronor per leverans tillkommer en fraktkostnad enligt vid var tid gällande Schenkers prislista, baserad på orderns vikt, volym och leveransort.

Leverans sker den av Golvimporten bekräftade leveransdagen. Om beställningsdag inträffar på en helgdag sker leverans efter ordern behandlats nästkommande vardag.

Leveransförsening

Golvimporten ska meddela Kunden om det finns anledning att anta att leveransen kan komma att bli försenad. Avser leveransen beställningsvaror föreligger ingen skyldighet för Golvimporten att meddela Kunden om eventuella förseningar.
För det fall leveransförsening uppstår på grund av force majeure eller på grund av handling eller underlåtenhet hänförlig till Kunden ska leveranstiden förlängas med skälig tid. Beror förseningen på Kunden ska denne bära samtliga kostnader som uppstår i anledning härav, exempelvis avseende lagring av Produkterna eller extra utkörningsförsök.
Kunden har endast rätt att häva en försenad leverans för det fall förseningen har pågått i mer än 3 månader och medför avsevärd olägenhet för Kunden, som var förutsebar för Golvimporten och om förseningen inte är en följd av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till Kunden.
Vid leveransförsening har Kunden rätt till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse har träffats därom. Golvimporten har inte något ansvar för leveransförsening utöver vad som angivits i denna punkt.

Äganderättsförbehåll

Äganderätten till Produkterna övergår till Kunden först då Produkterna till fullo är betalda. För det fall Produkterna inte betalas inom föreskriven tid äger Golvimporten rätt att med omedelbar verkan återta Produkterna på Kundens bekostnad.

Emballage och pallar

Vid leverans på pall debiteras pall- och emballagekostnad enligt prislista:

– Helpall 120 SEK
– Halv- och kvartspall 60 SEK

Kunden ska själv omhänderta emballage och förpackningar. Dessa får inte returneras.

Vid delning av helpall plattor tillkommer en delningskostnad på 575 SEK.

Producentansvar FTI (Registret för producentansvar)

Golvimporten är anslutet till FTI-registret via våra leverantörer. Vid beställning av artiklar som omfattas av miljöavgift debiteras Kunden sådan tillkommande avgift.

Restorder

Med restorder avses sådana i order inkluderade Produkter som vid orderläggande inte varit tillgängliga för leverans på grund av restnotering, lågt lagersaldo eller annan liknande företeelse som förhindrat tillgängligheten.
Golvimporten äger rätt att leverera order utan restnoterade Produkter utan att Kund kan göra förseningspåföljd gällande.
Restorder skickas efter det att Produkten återigen har blivit tillgänglig för Golvimporten.

Beställningsvaror

För det fall leveransen avser Produkter som inte ingår i Golvimportens ordinarie varulager, utan Produkter som Golvimporten efter bekräftad order beställer från sin leverantör kan leveranstiden skilja sig från vad parterna annars kommit överens om.
Vid leverans av sådana beställningsvaror saknar Kund därför rätt att göra förseningspåföljd gällande.
Innehåller order beställningsvaror ska leveranstiden samt övriga villkor för leveransen vara desamma som om ordern endast innehöll beställningsvaror.

Retur av Produkter

Kunden äger rätt att returnera Produkter under förutsättning att:
(i) Kunden senast 8 dagar efter det att Produkterna mottagits kontaktar Golvimportens säljare eller huvudkontor för registrering och leveransinstruktioner;
(ii) Produkter och emballage returneras i oskadat skick samt att inga prismärkningslappar finns på vare sig Produkt eller emballage;
(iii) Kunden står för fraktkostnaden för returvaror;
(iv) Produkter med begränsad hållbarhet måste returneras inom 8 dagar efter Golvimportens godkännande av returen.
Godkända returer krediteras med ursprungligt pris minus returfraktkostnaden. Övrig krediteringskostnad beslutas gemensamt med Din säljare.
Beställningsvaror och utgående Produkter får inte returneras utan samtycke med Golvimportens säljare.
Underlåter Kunden ovanstående förlorar Kunden rätten att returnera Produkten.
Returer som skickas tillbaka utan tidigare kontakt och registrering hos Golvimporten returneras till Kunden omgående med mottagarfrakt.

Leveransreklamation vid transportskada

Mottagna Produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell transportskada.
För det fall synlig transportskada identifieras ska Kunden inhämta ansvarigt transportbolags skriftliga bekräftelse av skadan.
Vid alla former av transportskador ska Kunden senast 7 dagar efter Produktens mottagande kontakta Golvimportens kundservice för registrering och vidare leveransinstruktioner.
Produkten ska returneras i originalförpackning inkl. alla ev. tillbehör. Reklamationer som skickats tillbaka utan tidigare kontakt med och registrering hos Golvimporten returneras till Kunden omgående med mottagarfrakt.

Produktreklamation vid fel

Mottagna Produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell leverans av fel vara, fel kvantitet eller fel i Produkterna. Avseende fel i Produkterna ansvarar Golvimporten endast för brister hänförliga till att Produkten avviker från de egenskaper som Golvimporten uttryckligen skriftligen har garanterat, t.ex. i köpeavtalet eller i av Golvimporten självt publicerat marknadsföringsmaterial.

Vid föreliggande av fel som kan identifieras genom en noggrann undersökning ska Produkterna reklameras på av Golvimporten föreskrivet sätt omedelbart, men senast inom 5 dagar från det att Produkterna levererats till Kunden. Fel som inte kan identifieras vid en noggrann undersökning ska reklameras omedelbart efter det att felet upptäckts. Underlåter Kunden att inom föreskriven tid reklamera fel i Produkterna på av Golvimporten föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att åberopa felet. Kunden ska omedelbart efter identifierat fel kontakta Golvimportens säljare eller huvudkontor för registrering och leveransinstruktioner innan Produkterna returneras. Reklamationer som skickas tillbaka utan tidigare kontakt med och registrering hos Golvimporten returneras till Kunden omgående med mottagarfrakt. Vid reklamation ska Produkterna returneras oanvända eller rengjorda till Golvimporten snarast efter det att felet upptäckts.

Golvimportens ansvar omfattar vidare endast fel som uppstår vid en korrekt användning av Produkterna i enlighet med instruktioner och manualer som tillhandahållits Kunden av Golvimporten. Felansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att rutiner för förvaring, sanitet och utbyte av Produkterna inte följs, att förhållandena på platsen för användning avviker från vad som förutsatts i avtalet eller att ändringar i Produkterna företagits utan Golvimportens skriftliga medgivande. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.

Förutsatt att det föreligger ett fel som Golvimporten ansvarar för och att felet reklamerats på rätt sätt och i tid (allt enligt ovan) ska Golvimporten, efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, antingen avhjälpa felet, leverera en ny Produkt eller återbetala mot felet motsvarande del av köpeskillingen.

Golvimporten har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt.

Immateriella rättigheter

Golvimporten, eller annan som innehar de immateriella rättigheterna, behåller rätten till samtliga immateriella rättigheter som Produkterna och deras förpackning omfattar. Såvitt Golvimporten känner till gör Produkterna inte intrång i någon immateriell rättighet som tillhör tredje man och Golvimporten tar inte heller något ansvar gentemot Kunden för sådana eventuella intrång.

Teknisk dokumentation

Mottagen teknisk dokumentation får inte utan Golvimportens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats och får inte utan Golvimportens medgivande kopieras, utlämnas eller bringas till tredje mans kännedom.

Ansvarsbegränsning

Golvimporten ansvarar inte för skada som orsakats av Produkten på person eller fast eller lös egendom, eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar när Produkten är i Kundens besittning. Golvimporten ansvarar inte heller för indirekta förluster som kan åsamkas Kunden. Ansvarsbegränsningen omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Golvimportens ansvar gentemot Kunden är vidare under alla omständigheter begränsat till 1 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) eller dess framtida motsvarighet.

Tryckfel

Golvimporten ansvarar inte för avvikande innehåll gällande priser, produktinformation m.m. som anges på Golvimportens hemsida, i produktkataloger eller i annat dokument om skrivelsen är hänförlig till tryckfel.

Force majeure

Golvimporten ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Golvimportens kontroll och som förhindrar eller inte oväsentligt försvårar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter.

Lagval och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på varje annat avtal mellan Golvimporten och Kunden, dock utan beaktande av dess regler om lagval samt lagen (1987:822) om internationella köp. Tvist som uppstår i anledning av levererade Produkter ska avgöras i allmän domstol med Borås tingsrätt som första instans.

Information om cookies

Cookies används som hjälpmedel att anpassa användarens besök på webbplatsen.
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.
Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Att avvisa cookies kan orsaka att du inte får tillgång till vissa sidor, eller att sidor inte visas korrekt på Butiksgolvs webbplats.