Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy präglas av respekt och förtroende för individen.
En god arbetsmiljö innebär inte bara att skaderiskerna minimeras, utan också att personalen skall kännas trivsel och utvecklas i sitt yrke.
En god arbetsmiljö är en del av vårt kvalitetsarbete i en strävan att vara effektivare i vår verksamhet och för att vi ska kunna leverera vårt löfte till våra kunder.
För detta krävs att;

  • alla skall förstå sin roll/arbetsuppgift
  • alla skall ha nödvändiga befogenheter
  • alla skall ta sitt eget ansvar
  • alla skall utveckla sin kompetens, kunskap, vilja och förmåga

Varje anställd har ett personligt ansvar för sin egen säkerhet i det dagliga arbetet, varför det ankommer på var och en att följa de instruktioner och rutiner som finns, samt att vara uppmärksam på och rapportera eventuella skador och hälsorisker. Varje anställds kunskap tas till vara på, liksom vunnen erfarenhet och tekniskt kunnande inom och utom företaget.
Ledningen har ansvar för arbetsmiljön och för att planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet.
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) föreskrifter om internkontroll skall arbetsgivaren fastställa mål för arbetsmiljön, samt klargöra hur arbetsuppgifter, befogenheter och resurser är fördelade inom verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. Ledningen har alltid det övergripande ansvaret för arbetsmiljön.
För att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar görs en årlig revision av internkontrollen. Ledningen ansvarar för att revisionen genomförs och att revisionsresultatet finns tillgängligt för Yrkesinspektionen vid en systemtillsyn.